บุรีรัมย์- กระท่อมไทย พืชเศรษฐกิจ ขยายฐานปลูกทั่วไทยตามแนวทางศาสตร์พระราชา “ครั้งหนึ่งในชีวิต ทำดีเพื่อแผ่นดิน”

 


โดย ว่าที่ ดร.ธนันรัฐท์ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินพร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้แทนอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายชลกร เงินกิ่งปลัดอำเภอฯ นางสุภาพรชัยจันทร์ทึกเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ/นางฐานปนิต กันหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวร/นางอัมภวัณ พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร/ นายก อบต. เมืองยาง นายนพรัตน์ อุบลเผื่อน/นายบุญเต็มกัลยาพาณิชย์นายอำเภอบ้านกรวดนางธิดาห่วงประโคนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือนายชาญณรงค์พงษ์สุวรรณปลัดอำเภอบ้านกรวดนายสุพจน์ สุกใส
กำนันตำบล ลายตะกู/นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย/นายเทียนอิ๋วเหลืองเดชานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงโตน/นาย โอฬาร เปี่ยมรัตนจำรูญ ปลัดอาวุโสอำเภอละหานทราย/และอำเภอสุดท้ายอำเภอนางรองซึ่งมีนางสาว เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง/นายไตรเทพ งามกมล สส. จ. บุรีรัมภ์/นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์/นาย ณรงค์พงศ์ พิ ศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง /นางพุทธชาติ ศรีสุริยันโยทิน สจ .บุรีรัมภ์/นายเกรียงศักดิ์ อริยศิริวงศ์ สจ. บุรีรัมภ์ /นายสุรศักดิ์ เพชรสว่าง อดีต สจ. บุรีรัมภ์ /นายประสิทธิ์ ธรรมธาราธาร นายก อบต.หนองโบส/นาย เกรียงศักดิ์ แผ้ง พลสง นายก อบต. หนองโสน/นายละไมย ธรรมสูตร นายก อบต. ลำไซโยง/นายบุญส่งประสงค์ทรัพย์ นายก อบต. หนองกง/นายเดช สวัสดิ์ พูน นายก อบต. หนองยายพิมภ์ /นายนพรัตน์ สุขสำราญ รองนายก อบต.ลำไซโยง/นายเฉลิมพล ปุยติ เกษตรอำเภอนางรอง/รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรภาครัฐภายในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ว เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีปฏิบัติการ(พิเศษ)ตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน)

นางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายก สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า การปลูกพืชกระท่อมไม่ต้องขออนุญาตแต่ในประเด็นที่จะแปลรูปขายเป็นผลิตรภัณฑ์ ก็ยังต้องขอ อย. สมัครของคนไทยใจรักจริงโครงการตามแนวศาสตร ของพระราชา”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ลงพื้นที่ไปยังทุกภูมิภาคจัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษดังกล่าว ไม่มีข้าราชการและอดีตข้าราชการยังลงตำแหน่งนายอำเภอสถานีฯและในการจัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้สมาคมได้ทำหนังสือเชิญนายอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษฯและเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนองค์กรภาครัฐ เป็นสักขีพยานในการเปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษ

นางสาวธนันท์ ฯ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานให้กับราชการอำนวยความสะดวกติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียน/นักศึกษา/เกษตรกร/ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ระหว่างรอการปล่อยตัว
เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในโรคระบาด โควิด-19
นางสาวธนันท์รัฐฯ ยังได้กล่าวอีกว่าหลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุนกองทุนคนละ 5 บาทจากพนักงานราชการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงวิทย์ทำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงอื่นๆตามลำดับ จึงได้นำเงินกองทุนส่วนหนึ่งไปให้เกษตรกรแถบภาคใต้ที่มี กระท่อมก้านแดง )อินโด )สายพันธุ์ที่ผ่านการส่งเสริมของรัฐบาลในอดีตได้มีการรับรองไว้แล้ว ต่อมา โดยทางกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศปลดล็อค กระท่อมพืชมหามงคล


การลงพื้นที่ ได้ประสานไปยัง อบจ. อบต. ในพื้นมีส่วนร่วม ส่งเสริม ให้เกษตรกรในแต่ละตำบลปลูกครัวเรือนละ 10 ต้นหรือคนละ 10 ต้นเพื่อทดลองดินอีกทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้องค์การ บริหารส่วนตำบลทุกภูมิภาคจัดทำแปลงสาธิต เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา/เกษตรกร/ในพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน “ กระท่อมไทยยิ้ม”
ปัจจุบันสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้จัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษตาม แนวศาสตร แห่งพระราชา”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ไปแล้วกว่า 100 อำเภอทุกภูมิภาคอย่างรระหว่างการแต่งตั้งอีกกว่า 200 อำเภอซึ่งคาดว่าจะแต่งตั้งให้แล้วเสร็จครบทุกอำเภอทุกจังหวัดภายในปีพ.ศ. 2565
นางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคม คนไทยใจรักแผ่นดินยังได้กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกกระท่อม พืชมหามงคล สู่ตลาด“อาเซียน” ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการแบ่งเบาภาระเสริมงานให้กับรัฐบาลติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รู้จริง ตามปฏิญญา 5 จ. 1จดจ่อ 2จริงใจ 3 จู่โจม 4 แจกจ่าย 5 จดจำ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในบั้วปลายชีวิต มีอาชีพเสริมด้วยการเก็บใบกระท่อมขาย โดยไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมและบุตรหลาน อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของหลวง /นักเรียนยกพวกตีกันหมดไป/ผู้ต้องขังล้น
คุกลดลง


สำหรับกระท่อมจำนวน 10,000,000 ต้น ส่วนหนึ่ง นำไปแจกให้ เกษตรกรทดลองปลูก ซึ่งคาดว่าจะตั้งศูนย์แปนรูป ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานี
โครงการปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน )มีสำนักงานใหญ่ของฟาร์ม”กระท่อมไทยยิ้ม “ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 3บ้านทุ่งใหญ่ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีเนื้อที่กว่า 5ไร่
นางสาวธนันท์รัฐ กล่าวว่าขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนักเรียน/นักศึกษา/เข้าไปเยี่ยมชมดูงานในการสาธิตปลูกกระท่อมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 082-6585164 ,0987169914