เลย (ชมคลิป) เปิดด่านผ่านแดนไทย-ลาว ผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19

 


เมื่อเวลาวันที่ 2 พ.ค.65 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ออกประกาศลงวันที่ 30 เม.ย. 65 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเลยตามมติที่ประชุมครั้งที่ 18/ 2565 เมื่อวันที่ 25 เม.ย 65 ให้ออกประกาศกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565


ประกาศฉบับนี้ยังว่าด้วยการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ , จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ต. ปากชม อ. ปากชม จ. เลย ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 ที่ 9/2562 ลงวันที่ 29 เม.ย. 65 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 25 และให้สถานที่จำหน่ายลอตเตอรี่วังสะพุงเปิดดำเนินการได้ตามคำสั่งของจังหวัดเลยที่ 3386/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย