ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

วันนี้ (5 เม.ย.65) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานในในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ณ โรงแรมสุนีย์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทั้งนี้ นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ว่า จากปัญหาเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่า เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เด็กเตี้ย ผอม เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานนฉันท์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหาร 7 กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังได้มอบโล่ ให้กับ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ด้วย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี