“อาชีวะ มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แก่ วิสาหกิจชุมชนพื้นที่เขื่อนสิรินธร ยกระดับอาชีพเศรษฐกิจฐานราก สู่ความยั่งยืน”

 

ดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ร่วมกับนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลพร้อมส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ผัง 16 บ้านคำวังยาว ในโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล ในบริเวณรอบเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ ของวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากครูและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน ทั้งสิ้น 23 ชิ้นงาน ทั้งนี้ การดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทั้งนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม ในวันนี้ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มาส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชน ในบริเวณรอบชุมชนเขื่อนสิรินธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 และน้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวอาชีวศึกษา”

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) กล่าวต่อว่า “สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่างๆและกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญ ในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชน สังคม ให้ส่งผลต่อการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางใก้ มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต สอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกด้วย“