(ชมคลิป)อบจ.เลยเดินหน้าแก้ภัยแล้งผุดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร


จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่อยู่ทางภาคอีสาน สภาพพื้นที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาและที่ราบสูง แหล่งน้ำต่างๆมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ อีกทั้งขาคแคลนแหล่งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชน เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง


อบจ.เลย ได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยโครงการขุดสระเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้ง 14 อำเภอ ในจังหวัดเลย ที่ผ่านมา ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับโครงการฯ ซึ่งจะเป็นการสมทบทุนในการขุดสระ 1 บ่อ ชาวบ้านจะออกเงิน 5,000 บาท รัฐออกให้ 12,000 บาท ในการขุดสระขนาด 20 x 30 ลึก 3 เมตร โดยเฉลี่ยจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ แต่หากว่าถ้าเป็นพื้นป่า แต่ชาวบ้านได้ปลูกพืชและทำมาหากินมานาน ทาง อบจ.จะได้ลงพื้นที่ออกสำรวจ ทำประชาคม ขอมติจากชุมชน จึงได้จะเข้าทำการออกไปขุดสระให้กับเกษตรกรได้ และมีมติผ่านสภาก่อน จึงจะเข้าเข้าดำเนินงาน ซึ่งทาง อบจ.จะมีการทำงบประมาณ โดยการเช่าเครื่องจักรชุดขุดสระมาทั้งหมด 24 ตัว ที่ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านทุกปีที่ผ่านมา แต่โครงการขุดสระการแก้ปัญหาภัยแล้ง ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีเนื้อที่ไม่เพียงพอกับการขุดสระได้


แต่เนื่องด้วยการขุดสระ ทำให้เสียพื้นที่ในการใช้สอย และเสียทรัพยากรมากเกิน ไป อบจ.เลย ได้เล็งเห็นถึงการใช้น้ำและเกิดความคุ้มค่า จึงเกิดโครงการขุดเจาะบ่อบาคาล โดยมีวัดถุประสงค์เพื่อการใช้น้ำเพื่อดำรงชีพ การอุปโภคบริ โภคในครัวเรือน การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และชุมชนในการดำรงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป


นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการขุดเจาะบ่อบาดาล ผู้ที่จะขอขุดเจาะบ่อบาคาลต้องยื่นความประสงค์ เพื่อที่จะต้องการบ่อบาคาล ต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆ ให้ถูกหลักเกณฑ์ โดยบริเวณที่ขุดเจาะต้องมีเอกสารสิทธิ์ โดยมีผู้ถือครอง ขั้นตอนต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบประเมินหาพิกัดในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังกล่าว ซึ่งจะมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ชั้นดินที่จะใช้ขุดเจาะเป็นอย่างไร โดยจะมีการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการขุดเจาะ หลังเสร็จขั้นตอนการสำรวจ ชาวบ้านมีการสมทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บ่อละ 5,000 บาท คำขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาคาล 500 บาท ค่าใบอนุญาตใช้น้ำบาคาล 500 บาท ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,040.00 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ มีอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ท่อ อุปกรณ์อื่นๆ ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ขณะนี้รับมอบรถขุดเจาะบ่อบาดาลครบทั้ง 10 ชุด มีผู้ประสงค์ขอจำนวน 17,000 ราย ซึ่งขณะทยอยออกปฏิบัติการแล้ว 6 จุด มี อำเภอวังสะพุง ภูกระดึง ภูเรือ ด่านซ้าย และอำเภอเมือง ซึ่งขีดความสามารถ 1 ชุด ขุดเจาะได้เดือนละ 5 บ่อ โดยมีเป้าหมาย 600-700 บ่อต่อปี ระหว่าง เมษายน-ธันวาคม 65


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /