นครพนม – องคมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

 


วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม ความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงพยาบาลในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ตลอดจนในส่วนที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ สมดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม


ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โดยมีตัวแทนพยาบาลเป็นผู้รับมอบแทน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนธาตุพนม และโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุอำเภอธาตุพนม ณ ศูนย์ OTOP ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ณ อโรคยาศาลา และตรวจเยี่ยมรถพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ( MOBILE STROKE UNIT ) ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดนครพนมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เชื่อมกับการปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยครบวงจรสำหรับทุกคน ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2515 และทรง พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” มีด้วยกันทั้งสิ้น 21 แห่งทั่วประเทศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดโรงพยาบาลด้วยพระองค์เองทุกแห่ง ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดี และให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน


โดยประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีร่วมกันบริจาคเงิน ที่ดิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ร่วมกับรัฐบาลในการสร้าง สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 20 กันยายน 2520 และเมื่อสร้างแล้วเสร็จได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาธาตุพนม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขโดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง (M2) ขนาด 120 เตียง มีแพทย์เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย อายุรกรรมแพทย์ 1 คน สูตินารีแพทย์ 2 คน กุมารแพทย์ 2 คน ศัลยแพทย์ออโธปิดิกซ์ 2 คน ศัลยแพทย์ทั่วไป 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน แพทย์ทั่วไป 5 คน มีการให้บริการตามเป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ชุมชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข โดยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันและรักษา ภายใต้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน HA กับประชาชนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม อำเภอใกล้เคียง รวมถึงบางส่วนของจังหวัดมุกดาหาร