นครพนม – จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 2565 และวันครบรอบ 48 ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรีนครพนมร่วมใจใส่ผ้าไทยให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และมหกรรมการออมลดความเลื่อมล้ำของประชาชน เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครพนม ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล ที่ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ตามที่องค์กรทำงานด้านผู้หญิงหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดไว้ ทั้งเป็นการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมวินัยทางการเงินของสมาชิกในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน แล้วนำเงินที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สร้างการพึ่งพาตนเองของคนชุมชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
โดยในปีนี้มีกิจกรรมมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดนิทรรศถ่ายทอดความรู้ด้านการออม การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ การเสวนาและการบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงานด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง การชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแสดงจากสตรีทั้ง 12 อำเภอ การมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสตรีดีเด่น และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจาก 12 อำเภอนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแก่สายตาผู้ที่มาร่วมงาน ด้วยการนำมาออกแบบและตัดเย็บให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย มีรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และลวดลายที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชาวนครพนม ซึ่งผ้าที่นำมาทำ มีทั้งผ้าไหม ผ้ามุก ผ้าหมักโคลน ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมไม้มงคล และผ้าทอชุดประจำชนเผ่า รวมถึงได้มีการน้อมนำเอาแบบผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป และทรงพระราชทานแบบให้แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค มาถอดแบบและทอผ้า พร้อมกับตัดเย็บเป็นชุดมาเดินแบบในงานวันนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัด นครพนม