อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรมมอบ “ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสมประสงค์


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณศศิชา สาริยา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสมประสงค์ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากการดำเนินการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาดังกล่าว ทำให้คณะครูอาจารย์ , ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับถุงยังชีพเพื่อการศึกษามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13