ขอนแก่น – สำนักงาน ป.ป.ช.ขอนแก่น และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส ป้องกันทุจริตเชิงรุกทุกตารางนิ้ว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำโดย นายประสิทธิ์ ปาปะกัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ที่นำโดย นายฉัตรชัย ข้อยุ่น รองประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ในการป้องกันการทุจริต การจับตามอง แจ้งเบาะแส
สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมการในป้องกันการทุจริต โดยมีประเด็นในการนำเสนอในเรื่อง การบริหารจัดการตามโครงการประชารัฐ หรือกองทุนหมู่บ้าน มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วม เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมจัดให้มีการประชุมเพื่อเริ่มต้นการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ทั้งนี้ มีกลุ่มเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้านในตำบลบ้านแฮด สมาชิกชมรม STRONG จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สาขา 5 และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครั้งด้วย ที่ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจระเบียบกองทุนหมู่บ้าน การจัดทำทะเบียนเอกสาร กองทุนหมู่บ้าน และการรายงานภาวะหนี้สิน เป็นต้น

ด้าน นายฉัตรชัย ข้อยุ่น รองประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2565 นี้ ทางชมรมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้และการขยายเครือข่าย ได้แก่ เปิดเวทีและนำเสนอแนวคิดทิศทางการพัฒนาชมรม รวมทั้งการสร้างต้นแบบชมรม หรือศูนย์เรียนรู้การป้องกันและป้องปรามการทุจริตของภาคประชาชน หน่วยงานและองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่อาจส่อว่าจะมีการทุจริต อย่างน้อย 9 พื้นที่หรือ 9 อำเภอ ในโอกาสข้างหน้าต่อไป.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน