อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารประจำการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลพลทหารกองประจำการ เข้าฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลพันธุ์จิตรลดา ณ ศูนย์การเรียนรู้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว โดยได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในวิธีการคัดเลือกพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ ปลาฯ , การเคาะไข่ ฟักไข่ , อนุบาลลูกปลานิลและการทำอาหารให้กับปลานิล เพื่อให้กำลังพลฯได้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ และเป็นแนวทางสร้างอาชีพเสริมเมื่อปลดจากกองประจำการไปแล้ว จากการจัดการฝึกอบรมฯวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการในครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการของหน่วย มีความรู้สึกดีใจที่ทางหน่วยต้นสังกัดได้ให้ความสำคัญ และได้จัดการอบรมวิชาชีพให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพและเป็นรายได้เสริมได้ เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลานิลพันธุ์จิตรลดาฯ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13