“ศรีสะเกษ” อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เดินหน้างานบุญปลอดเหล้า 14 ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 155 ล้านบาท


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ” ประจำปี 2564 โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายจันทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 14 เพื่อร่วมประกาศความดีในในงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับชุมชน นอกจากนั้นได้ยังเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการกับปัญหาสุรา และได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุราและช่วยกันลด ละ เลิก สุรา โดยเริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า และขยายไปสู่งานบุญปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้าและกิจกรรมทางสังคมที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา เฉลี่ยประมาณ 30 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 14 ปี ซึ่งที่ผ่านมาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 155 ล้านบาท
โดยในปี 2564 มีมูลค่าของการประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่างๆ ได้ประมาณ 7 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ ยังได้สำรวจ ความเห็นของชุมชน พบว่า ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ พึงพอใจอยากให้มีงานบุญปลอดเหล้าตลอดไป เพราะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ลดความรุนแรงทางสังคม การก่อความทะเลาะวิวาทน้อยลง และชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ มีครอบครัวที่อบอุ่นในส่วนของกลไก การขยายแนวคิด มีการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัดและต่างจังหวัด ที่สำคัญจะเป็นการสร้างพลัง เสริมพลัง ให้ชาวโพธิ์ศรีสุวรรณ ตื่นตัวสร้างวัฒนธรรมใหม่ มีงานบุญปลอดเหล้าเป็นปกติ เห็นคนไม่ดื่มเหล้าเป็นปกติ เพื่อให้สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุข ลดปัญหาได้ทั้งปัญหาสุขภาพ ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการลัก ขโมย นั่นหมายถึงความพอเพียง สันติในสังคมโพธิ์ศรีสุวรรณ กลับคืนมาอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนายกระดับความเข้มข้นงานบุญปลอดเหล้าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้มีความยั่งยืนตลอดไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน