“ศรีสะเกษ” เสริมเขี้ยวเล็บผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน” ขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าทรายทอง ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายสุรศิษฐ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ตำบลในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และปฏิบัติการทางจิตวิทยา
นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการดำเนินงานอย่างเข้มข้นโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนผู้นำ เพื่อกระตุ้นให้กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้เกิดขึ้น โดยการใช้กลยุทธ์การสำนึกรักบ้านเกิดสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน