เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เดินหน้าต่อเนื่องรถณรงค์การไถกลบ “หยุดเผาในพื้นที่เกษตร” มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว บ้านกุดฮู-ชมภูทอง ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบ หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ลดมลพิษ ลดสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมนำวัสดุเหลือใช้ในไร่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะปลูกสร้างรายได้แก่เกษตรกรพร้อมสาธิตการไถกลบตอซังข้าว และมีการหว่านปุ๋ยพืชสดปอเทือง เพื่อลดการใช้สารเคมีในนาข้าวของปีถัดไปด้วย

นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยสภาพทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายอำพนฯเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อยากให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หยุดการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมนำเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้การไถกลบตอซังทดแทนการเผา ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือการปลูกพืชทดแทน เป็นต้น โดยใช้หลักคิดการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เกษตรกรจะได้รับความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา มาปรับใช้ในการ “ทำการเกษตรแบบปลอดการเผา” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู