ตำรวจเลยขับเคลื่อนโครงการเมืองเลย เซฟตี้ โซน 4.0


อ.เมืองเลย จ.เลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลยขับเคลื่อนโครงการเมืองเลย เซฟตี้ โซน 4.0 ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำการปราบปรามก่อนเทศกาลปีใหม่  ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ภุชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองเลย พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ เมืองเลย เซฟตี้ โซน 4.0 (Mueang loei safety zone 4.0) ตามแผนป้องกันอาชญากรรม ยุค 4.0 สภ.เมืองเลย ได้ออกสำรวจพื้นที่ตรวจระบบการป้องกัยภัยพร้อมวางมาตรการเข้มงวด และ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการป้องกันอาชญกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำการปราบปราม และพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของระเทศไทยไว้ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” นั้นเพื่อไห้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่
จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วย งานหนึ่งและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไห้สอดรับ กับบริบทที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สาธารณะโดยผสมผสานทฤษฎีและแนวคิด ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวคิดเรื่อง เมืองอัจฉริยะ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของสังคมไทย
เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนจังหวัดเลยมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันมากขึ้น รวมทั้งเป็นช่วงที่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้รับความสนใจสูง ตำรวจภูธรจังหวัดเลยขับเคลื่อนโครงการเมืองเลย เซฟตี้ โซน 4.0 ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำการปราบปรามก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยได้ทำการออกสำรวจพื้นที่เชิงสัญลักษณ์พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยธนาคาร ร้านทอง ร้านค้า สวนสาธารณะ Landmark แหล่งเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย กลุ่ม Line Official เพื่อเป็นแหล่งข่าวในด้านต่างๆและประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเลย พื้นที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร ระยะทางโดยรอบ 3.9 กิโลเมตร เขตเทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /