อ.เดชอุดม จัดงานสัปดาห์แห่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสู่ 100 ล้านโดส

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 . ห้องประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใสนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งสู่ 100 ล้านโดสโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งสืบเนื่องจากรัฐบาลมีประกาศเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ให้ได้มากที่สุด เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19  กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสู่100 ล้านโดส  ปี 2564”  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายนวันที่ 5 ธันวาคม 2564เพื่อเน้นให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น  ลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต  สร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในอำเภอเดชอุดม โดยมีนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มีประชาชนเข้ารับบริการวัคซีนโควิด 19 ที่หอประชุมอำเภอเดชอุดม 325 รายและที่รพ.สต.ในพื้นที่ 322 รายรวมทั้งสิ้น 647 ราย