อุบลราชธานี-ศอ.10 อบ. จัดอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)ส่งเสริมสุขภาพ และประกาศมาตรการ Covid Free Setting ในสถานประกอบการ


วันนี้ (23 พ.ย.64) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)ส่งเสริมสุขภาพ Health Leader ในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 พร้อมให้สัมภาษณ์ ประกาศมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่าย ให้สถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีมาตรฐานความปลอดภัยในองค์กร COVID Free Setting รองรับการเปิดเมืองตามแนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคีเครือข่าย 5 เสือ เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด และ หน่วยงานเครือข่ายศูนย์วิชาการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตลอดกระบวนการจัดงาน มีการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting และ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด