นครพนม (ชมคลิป) ปรับส่วนราชการทุกแห่งเป็น COVID Free Setting สร้างมาตรการปลอดภัยองค์กร


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ที่ในวันนี้มีการพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย ทำให้ปัจจุบันนครพนมมียอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 5,094 ราย รักษาหายแล้ว 5,021 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 45 ราย และเสียชีวิตสะสม 28 ราย
โดยในวันนี้จังหวัดนครพนมมีมหกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด คิกออฟพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ ตั้งเป้ามีประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก 10,000 คน เพื่อขยับอันดับให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดที่เข้ารับวัคซีน เพื่อสร้างมาตรการภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดที่จะมีการเปิดให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย วิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย รถแห่และสื่อบุคคลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนพร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนได้ตัดสินใจ walk in เข้ารับวัคซีนเข็มแรกในยี่ห้อที่ตนเองต้องการได้ตามสูตรการฉีดวัคซีน โดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมมีจุด คือ ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมและที่โรงพยาบาลนครพนม ส่วนนอกเขตสามารถขับรับบริการได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ขณะที่ต่างอำเภอติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนวัคซีนโควิดของแต่ละอำเภอ ขณะเดียวกันในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมก็ได้มีการอนุมัติให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้เพิ่มเติมอีกรวม 82 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่สามารถเปิดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 429 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 แห่ง
และในส่วนของการกำหนดพื้นที่ COVID Free Setting ในภาพรวมของจังหวัดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดนครพนมเป็น COVID Free Setting ซึ่งหมายถึงบุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้ปลอดไวรัสโควิด ส่วนผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ อาจจะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น ทั้งนี้ในส่วนของธนาคารยังต้องรอความชัดเจนของแต่ละแห่งก่อนว่ามีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่ และในส่วนของแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่ประชุมมีมติว่ากลุ่มที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ นอกจากนี้ก็ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตาม ว่าจะมีภาคส่วนไหนที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ COVID-Free Setting เพิ่มเติม

#อีสานเดลี่ออนไลน์