ขอนแก่น(ชมคลิป)ร.8 จัดกิจกรรม ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมเมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 เวลา 1000 พ.อ.อุเทน จีนทองหลาง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วยกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ,และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 และครอบครัว ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมกับสมาชิกสภากาแฟสีหราช, ชุมชนรอบค่าย, ประชาชนจิตอาสา, จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดิน และทรงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดินแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ซึ่งปอเทืองเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยดูดซับคาร์บอน และ บรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่า แนวรั้วรอบค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น https://youtu.be/cxr9ZlFqv1g