ขอนแก่น(ชมคลิป)เทศบาลตำบลหนองโน จัดการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันออกพรรษา


นายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน กล่่าวรายงานต่อ ทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน ประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลหนองโน ว่าเนื่องจากปลาในแหล่งน้ำสาธารณะมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะประชาชนจับมาบริโภคอย่างเสรี และขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม แม้ในฤดูวางไข่ก็มีการจับปลาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองโน จึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลหนองโน

โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างแหล่งอาศัยและอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในหนองน้ำสาธารณะ และบริเวณห้วยหนอง คลอง บึง ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองโนทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณปลาให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอย่างเพียงพอ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นปลาเกล็ดเงิน 80 ถุง ปลายี่สกเทศ 60
ถุง ถุงละ 500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 ถุง 70,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก นางสาว แสงไกร ประมงอำเภอกระนวน

กิจกรรมในโครงการวันนี้ ประกอบด้วย การมอบพันธุ์ปลา/และการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลหนองโนทั้ง 7 หมู่บ้าน

#อีสานเดลี่ออนไลน์