อดรธานี-รมต.ตรีนุช ชมศูนย์บ่มเพาะอาชีวะอุดรและองค์ศรีสุขคเณศ ภายใต้ความร่วมมือภาคเอกชน


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม Beyond Cafe @UDVC แหล่งเรียนรู้เพื่อการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีกับ บริษัท BEYOND CAFÉ จำกัด ซึ่งการทำความร่วมมือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาการโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการตลาด โดยสถานประกอบการได้สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับครูผู้สอนรวมถึงให้นักศึกษา ได้ฝึกอาชีพ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอื่นๆ ดำเนินการในการเป็นศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ที่ได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งเป็นมืออาชีพ มาร่วมดำเนินการให้เกิดคุณภาพ และเกิดประโยชน์ ทั้งวิทยาลัยฯ สถานประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนชุมชน” และได้กล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า “Beyond CAFE @UDVC เป็นศูนย์บ่มเพาะที่บรรยากาศดีมาก มีการจัดตกแต่งร้านได้สวยงาม ทันสมัย อาหารและเครื่องดื่มรสชาติดี การบริการของนักศึกษามีความเป็นมืออาชีพ”
จากนั้น รัฐมนตรีฯ ได้กราบสักการะ “องค์ศรีสุขคเณศ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความศรัทธาและความร่วมมือระหว่าง “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี”และ“ชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดร” โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทุกสาขาอาชีพ และยังเป็นพระพิฆเนศองค์แรกที่รวมบารมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยมี “แปดกร” ซึ่งแต่ละกรจะทรงถือสิ่งของแปดอย่าง แต่ละอย่างแฝงความหมายตาม “มรรคแปด” ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถกราบไหว้สักการะ โดยวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ให้ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้บริการดอกไม้ พวงมาลัย และเครื่องบูชา ซึ่งถือเป็นศูนย์บ่มเพาะอีกแห่งหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่สร้างโอกาสให้นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์จริง
ทั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อท่านรัฐมนตรีฯ ดังนี้
– การพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
– การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ Excellent Center สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
– การจัดหลักสูตรทวิวุฒิ ระหว่างไทย-จีน ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น
– การจัดหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติของเพียร์สัน BTEC แห่งสหราชอาณาจักร ที่ผ่านการรับรอง จำนวน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร E-Sport หลักสูตรAccounting Business และ หลักสูตร Information of Technology
– การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC)