หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ปิดจ๊อบ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู ให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์

พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู ปิดจ๊อบ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู ให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์

ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปิดการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 2 สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู ให้ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ สู่ ตลาดออนไลน์ โดยมี ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของที่ระลึก เครื่องใช้ในครัวเรือนผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมฝึกทักษะ

นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาคือ “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีผลการ ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่นได้ในระดับดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหา ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ดีเท่าที่ควร

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการในระดับรากหญ้า ทั้ง 6 อำเภอได้เสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู โดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย 200 กลุ่มได้รับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่ม และมี ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้ จนเป็นผลิตภัณฑ์เด่น อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ได้มากขึ้น

ปัจจุบันแนวโน้มหรือทิศทางของผลิตภัณฑ์สินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายในอนาคตที่ตลาดต้องการ กลุ่มผู้ประกอบการต้องคิดนอกกรอบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวคิดสีธรรมชาติ เข้าสู่การออกแบบสิ่งทอร่วมสมัย การพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สร้างตัวตนด้วยแบรนด์ การวางแผนการตลาดและการเลือกใช้กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์และมูลค่าให้สินค้า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ต้องคิดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์0TOP ให้มีมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการพัฒนา OTOP ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพ สู่ ตลาดออนไลน์ ต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู