หนองบัวลำภู – บูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู บูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่ง “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบป้ายโครงการและวุฒิบัตรโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ ณ บ้านโนนสว่าง ม.5 จำนวน 1 หลัง และบ้านหนองสองห้อง ม.10 จำนวน 1 หลัง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การดำเนินการในกรณีดังกล่าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้มีบูรณาการโดยมีส่วนราชการ อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเฟือง ร่วมกันฝึกอบรมช่างชุมชน ในการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักการสำคัญ เรา”จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู