(ชมคลิป)ศธจ.หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู


(พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในระดับพื้นที่ สู่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

ณ ประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.2566 – 2570 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในระดับพื้นที่ โดยมีนายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานจัดการศึกษา ทุกภาคส่วน ร่วมในการระดมแสดงความคิดเห็นจุดต่างที่เป็นประเด็นปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดร.มงคล ศรนวล รอง.ศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ผ่านกลไก กศจ.ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ( พ.ศ.2566 – 2570 ) จากผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกำหนดกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สู่คุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตลอดจนรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในระดับพื้นที่ และ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้การบริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ในระดับพื้นที่ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู