อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก” โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 (ขุนอาสาที่ 213) และอาสาสมัครกิจการพลเรือนของอำเภอไชยวาน ร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทำการไลฟ์สด ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Zoom ไปยัง กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม “ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ” ทำให้กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ มีความดีใจ และได้กล่าวขอบคุณที่ทางหน่วยทหารมีความห่วงใยประชาชนและได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13