อุดรธานี – ทหารจับมือป้องภัย เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 พันเอก มงคลหอ ทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 13 ได้มอบหมายให้พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกการซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชน ระดับมณฑลทหารบก ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เข้าใจในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยการฝึกและซักซ้อมดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564 โดยมี พลตรี พิทักษ์ จันทร์เขียว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว จำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความชำนาญของกำลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆ และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ที่จะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการวางแผน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเข้าร่วมฝึกการซักซ้อมบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้หน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เกิดความชำนาญของกำลังพลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับการประสาน ร้องขอ หรือเมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13