วธจ.หนองบัวลำภู มอบรางวัลผลงานเทิดพระคุณของแม่

วธจ.หนองบัวลำภู มอบรางวัลผลงานเทิดพระคุณของแม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนพัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่านการเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการมอบรางวัลผลงานเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน เยาวชน ประชาชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลร่วมในพิธี โดยการประกวดกิจกรรมทั้งการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย”เทิดพระคุณของแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

นางสาวพัชนีฯวธจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความบทกลอนเรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ในครั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่ละผลงานได้พิจารณาตัดสินการประกวดไปเมื่อวันที่30สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยในวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกอบพิธีมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศผลงานทั้งเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

ประเภทการประกวดเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 48 มีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกัญญณัท ขวาโยธา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปาลิตา โฉสูงเนิน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ขวาโยธา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ประเภทการประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 33 ราย มีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววริศตา เหล่ากาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวรนุช ดอชนะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวดรุณี วิเศษจอมเขา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ประเภทการประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส.และประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 6 ราย มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอธิษฐาน ทองชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ โรงเรียนบ้านนาแพง รางวัลชมเชย ได้แก่ นายคินทรภพณ์ สุทธิทรัพย์ภิญโญ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว และประเภทการประกวดภาพถ่าย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 11 ราย มีผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ โรงเรียนบ้านนาแพง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเกษร ชัยประทุม โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนที สุวิเชียร ร้านโก้ (แคทซายน์) อำเภอสุวรรณคูหา
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู