หนองคาย(ชมคลิป)ปกครอง สสอ.ศรีเชียงใหม่ ตรวจเข้มตลาดนัดสกัดการระบาดโควิด19

ตรวจคัดกรองก่อนเข้า ฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับสาธารณสุข ลงตรวจตลาดนัด ตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 2/2564 (ตลาดนัด) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 ที่ตลาดนัดคลองถม ในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายจรัล กลางประดิษฐ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ลงตรวจตลาดนัดฯ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในจังหวัดหนองคาย ที่อนุญาตให้เปิดบริการหรือทำกิจกรรมได้ โดยให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
การตรวจตลาดนัด ครั้งนี้ ทางผู้ดูและตลาดได้ให้ความร่วมมือเป็นย่างดี โดยกำหนดเส้นทางการเดินภายในตลาดเป็นทางเดียวกันเพื่อความสะดวกให้ผู้ซื้อการจัดการสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมได้มีการกำหนดทางเข้าและทางออกของตลาดอย่างชัดเจน พร้อมตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมเจลแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือ เพื่อทำความสะอาดก่อนเข้าตลาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการลงทะเบียนเข้าไปในสถานที่ด้วยแอพลิเคชั่นไทยชนะ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลในจุดที่ห้ามเข้าและออก การกำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าในตลาดต้องคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดควิด-19 :ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย