หนองคาย- กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 จังหวัดหนองคาย
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน เปิดการอบรม มีนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ
นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กล่าวว่า กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจาก 9อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสระใคร อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเขียงใหม่ อำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 200 คน ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565
การอบรมในครั้งนี้จัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมพลศึกษาในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดหนองคาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย และจากเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดหนองคาย:ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย