ขอนแก่น(ชมคลิป)ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม“ค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยรูปแบบออนไลน์”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมบายาสิตา @KKU อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดใหัมีการจัดกิจกรรม“ค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยรูปแบบออนไลน์” โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในระบบ ZOOM ซึ่งมีนายอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยรูปแบบออนไลน์”
ความเป็นมาของการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19 ) ในครั้งนี้
สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมค่ายออนไลน์ โดยมีทีมท่านวิทยากรต้นทาง และทีมวิทยากรปลายทางที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรมและเป็นโค้ชในพื้นที่ในการช่วยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถทำกิจกรรมได้ตามกำหนดการที่วางแผนไว้ร่วมกั
ในการจัดกิจกรรมค่ายใช้ระยะเวลา รุ่นละ 2 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูวิทยากรต้นทางและครูวิทยากรในระดับพื้นที่ จำนวน 60 คน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 900 คนแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 300 คน วันนี้เป็นค่ายออยไลน์ในรุ่นที่ 1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 340 คน
ด้านดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดโครงการถือได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนที่เคยร่วมกิจกรรมครั้งแรก ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการนำระบบการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมออนไลน์ บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นนความสำเร็จอีกอย่างที่ร่วมสมัย เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึง และรับทราบข้อมูลได้โดยตรง
#อีสานเดลี่ออนไลน์