กาฬสินธุ์-หนุนสร้างระบบจัดการขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า


ตัวแทนชาวบ้านในตำบลหลักเมือง และตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตบเท้ายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลกมลาไสย ระบุเป็นโครงการที่ดี มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านจาก ต.หลักเมือง นำโดยนางจรัสศรี โพนนาค นางแสงจันทร์ นิรภาพ และนางสาวสโรชา โพนกองเส็ง และจาก ต.กมลาไสย นำโดยนางจรุงพร อำภวา นางศุภลักษณ์ ศรีนา และนางวราพร วิรันดร์ พร้อมตัวแทนชาวบ้านจาก 2 ตำบล จำนวน 20 คน ได้เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลกมลาไสย กับนายอำเภอกมลาไสย โดยมีนายนพพงษ์ วงษ์เสนา ปลัดอาวุโส อ.กมลาไสย เป็นผู้รับเรื่อง
ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านจาก 2 ตำบล กล่าวว่า ตามที่ทางเทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กำลังขับเคลื่อนโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย พวกตนในนามตัวแทนชาวบ้าน 2 ตำบล ซึ่งเคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์และเคยไปศึกษาดูงานกับคณะทำงานโครงการดังกล่าว เห็นด้วยกับการจัดโครงการฯ นี้ จึงได้พร้อมใจกันลงชื่อสนับสนุน และเข้ายื่นหนังสือกับทางอำเภอในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้มีการโครงการให้สำเร็จเรียบร้อย เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ ไปจนถึงการดำเนินการในระยะยาว ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
โดยตัวแทนชาวบ้านยังระบุว่า ตามที่ได้ร่วมทำประชาพิจารณ์ และข้อมูลที่ได้รับจากคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ทราบว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างระบบกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งขั้นตอนแรกที่เริ่มโครงการจะทำการคืนพื้นที่บ่อขยะเดิม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของ ต.หลักเมือง ให้กับชาว ต.หลักเมือง โดยจะนำขยะทั้งขยะบนดินและใต้ดิน ออกจากบ่อขยะทั้งหมด จากนั้นจะจัดสร้างเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่น สวนสุขภาพ ลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ในส่วนของการเยียวยาสังคม หรือผู้อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างโครงการ ก็จะมีการจัดตั้งกองทุนดูแล รวมทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิต ก็จะมีการจัดสรรมาพัฒนาชุมชน ตามเจตนารมณ์ของโครงการนี้ที่ยึดชาวบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย พวกตนในนามตัวแทนชาวบ้านใน ต.หลักเมือง และต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของชุมชน โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะที่ถูกต้องถามหลักสุขาภิบาล และยังสามารถสร้างมูลค่า โดยเปลี่ยนขยะมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยังจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้เข้ายื่นหนังสือแสดงจุดยืน เห็นด้วยและสนับสนุนโครงการนี้