บึงกาฬ-สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จัดอบรมหมอดิน 4.0


วันที่ 21 ก.พ.64 นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร 2 โดยมี นายพัชรพล คาดบัว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ฝึกการอบรมการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาถึงความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล รองรับองค์กร 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิตอล พัฒนาเป็น Big Data และสร้างหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีการจัดฐานอบรมความรู้ 5 ฐาน1) เทคนิคการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จากวัสดุท้องถิ่น 2)การปรังดิน 3)เกษตรอินทรีย์ pgs 4)เกษตรทฤษฎีใหม่ 5 เทคนิคการเลี้ยงแพะเนื้อ/การผลิตอาหารปลากินพืช ซึ่งมีหมอดินอาสาเข้ารับการอบรม จำนวน 75 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายกวางทอง ราษี) บ้านโคกก่องใต้ หมู่ที่7 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ