อุดรธานี- ทหารฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตปลานิลแปลงเพศให้กับพลทหาร ก่อนปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13
ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและกำลังพลของหน่วย นำกำลังพลทหารที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ จำนวน 24 นาย เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเลี้ยงปลานิลพันธุ์จิตรลดา ณ ศูนย์การเรียนรู้ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ ปลานิลจิตรลดา , การเคาะไข่ ฟักไข่อนุบาลลูกปลานิล และหลักการทำอาหารปลานิลเพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพเสริมหลังจากปลดประจำการไปแล้ว และในวันเดียวกันนี้ พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มาให้ความรู้และให้คำแนะนำในการผลิตปลานิลแปลงเพศ จากการปฏิบัติทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ มีความดีใจที่ทางหน่วยต้นสังกัดได้เห็นความสำคัญและได้จัดการอบรมวิชาชีพให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมหลังจากปลดประจำการไปแล้วในครั้งนี้ ซึ่งทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยง , การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13