อุบลราชธานี-สหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด จัดกิจกรรมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ครั้งที่ 45 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอาวุโสอำเภอ เขมราฐ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ ครั้งที่ 45 โดยมี นายศักดิ์ดา วงศ์กลม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายสวาท คำบุตรดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 นางนิรนุช เมืองจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวดวงใจ เรืองโสม ผจก.สหกรณ์การเกษตร นายสุรเดช ถึงแสง ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ ได้ให้เกรียรติเข้าร่วมประชุม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ยุตวัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นพิธีกร นายไสว สิงห์กล้า ประธานกรรมการสหกรณ์กล่าวรายงาน
ในการนี้

การเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตร จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ถือกำเนิดมาในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 100 กว่าปี แล้ว สหกรณ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ตั้งขึ้นให้เกษตรกรได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้อยู่ดีกินดี มีสันติสุข นับเป็นโชคดีของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ที่มีสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด เป็นที่พึ่งของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จากคำกล่าวรายงานประธานกรรมการของสหกรณ์แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในด้านการให้บริการและด้านการดำเนินธุรกิจ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกได้ในระดับหนึ่งซึ่งในอนาคตหากสหกรณ์ฯของท่านมีความพร้อมในด้านเงินทุนและทรัพยากรบุคคล ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์แห่งนี้จะสามารถเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างเต็มที่จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ในที่สุด
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเขมราฐจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2519 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,095 คน มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 5 คน มีลูกจ้าง จำนวน 5 คน มีสำนักงาน 1 หลัง มีฉางข้าว 1 ฉาง ความจุ 800 ตัน มีเครื่องชั่งอัตโนมัติ ขนาด 40 ตัน จำนวน 1 เครื่อง มีลานตาก ขนาด 3,190 ตารางเมตร มีปั๊มน้ำมันบางจาก จำนวน 1 ปั๊ม ให้บริการกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในราคายุติธรรม ยอดขาย 100,000 บาท ต่อวันโดยเฉลี่ย ทุนเรือนหุ้น 13,890,360.00 บาท ทุนสำรอง 4,510,710.66 บาท สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ 11,136,077.52 บาท สรุปได้รับเงินกู้จากธกส.25,000,000.00 บาท ให้เงินกู้แก่สมาชิก 362 ราย 36,527,140.00 บาท และมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิตมีสมาชิกจำนวน 600 คน ค่าศพละ 100 บาท เป็นการให้สวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกอีกทางหนึ่ง การดำเนินงานของสหกรณ์ฯดำเนินงานก้าวไกลมาโดยลำดับ การดำเนินงานในรอบปีการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 จะมีกำไร 521,715.51 บาท ซึ่งเป็นยอดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะเดียวกัน นายไสว สิงห์กล้า ประธานกรรมการดำเนินการได้ครบวาระการเป็นประธานฯ จึงได้มีการคัดเลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม่ โดยมีผู้สมัคร 3 ราย ผลปรากฏว่าได้มีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯได้คัดเลือกตั้ง นายวีระชัย ชมบุญ เป็นประธานกรรมการคนใหม่เพื่อบริหารงานเป็นคนต่อไป