ขอนแก่น-ศปถ.อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ประชุมและนำเสนอการประเมินรับรองคุณภาพการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถนอมศักดิ์ โสภา ผกก.สภ.บ้านแฮด นพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รอง ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท.พรเทพ บูชาอินทร์ รอง ผกก.สภ.บ้านแฮด นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด นายลือชัน วิจารวงษ์ หัวหน้าหมวดการทางบ้านแฮด นายณัฐพงษ์ เกษสัญชัย ผอ.ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
นางประครอง สามศรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านแฮด คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด เข้าร่วมการประชุมการประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) และระดับท้องถิ่น (City RTI) โดยนำเสนอผลการดำเนินงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ต่อคณะกรรมการ ศปถ. ส่วนกลาง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) นั้น เป็นการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ(D-RTI) โดยเกิดจากร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาของอำเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพื่อไปสู่มาตรการป้องกัน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล เน้นหนักการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในระดับตำบล โดยพัฒนาศักยภาพการทำงานของตำบลด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลีออนไลน์ จ.ขอนแก่น