สกลนคร – มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส และ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น อำเภอบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกับหัวส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนให้การสงเคราะห์ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่นอำเภอบ้านม่วง ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมี นาย สุโชติ กาจจนกุล นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานในพิธี จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร , หัวหน้าส่วนราชการ , เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษายากจนและด้อยโอกาสในครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ร่วมพิธีฯ มีความดีใจ และซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส