อุดรธานี-ร.13 จัดกำลังพลซื้อพืชผลทางการเกษตรกับเกษตรกร บ้านอินทร์แปลง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตอนสูทกรรมของ กรมทหารราบที่ 13 ออกดำเนินการจัดซื้อพืชผลทางการเกษตรเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาง พะเยา วงศ์ศรีดา เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้ง ณ บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตร (ผักบุ้ง) เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อพืชผลทางการเกษตรนั้น ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อผักสวนครัวจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ ซึ่งหากใครสนใจซื้อผักบุ้งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 090 -1945512 นาง พะเยา วงศ์ศรีดา เจ้าของสวนได้โดยตรง

ข้อมูลภาพข่าว ส.ท.นันทวัฒน์ สุรดะนัย
#กรมทหารราบที่ 13

#อีสานเดลี่ออนไลน์