ศรีสะเกษ – เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบอาชีพ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ที่มีหนังสือรับรองฯ ต้องยื่นประเมินความรู้ความสามารถใหม่ ทุก 5 ปี

ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบอาชีพ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ที่มีหนังสือรับรองฯ ต้องยื่นประเมินความรู้ความสามารถใหม่ ทุก 5 ปี
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา
ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการประเมินฯ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 205 คน และกลุ่มนี้ จะต้องยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ เนื่องจากหนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปี ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จึงได้จัดการประเมินให้กับกลุ่มที่ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่เนื่องจากหนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปี โดยมีผู้เข้าประเมินฯ แล้ว 30 คน และผ่านการประเมินฯ ทั้ง 30 คน
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่หนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปีแล้ว รีบติดต่อเข้ารับการประเมินฯใหม่ จะได้ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฏหมาย มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งตนเองและสาธารณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 0-4561-5864 หรือเฟซบุ๊กสำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน