หนองคาย-ชาวท่าบ่อกว่าพันคน ตื่นตัวเข้าแถวฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก

วันที่ 3 ส.ค. 2564 บรรยากาศที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ศูนย์ฉีดวัคซีน อำเภอท่าบ่อ ที่ลงทะเบียนไว้ จำนวนกว่า 1,000 คน เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก โดยครั้งนี้เป็นการฉีดให้กับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยทางอำเภอท่าบ่อได้ตั้งเต็นท์ไว้รองรับบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ มีหน่วยงานต่างๆ นำน้ำดื่มมาบริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ อสม. คอยบริการและชี้แจงขั้นตอนของการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จำนวน1,236 คน โดยแบ่งการฉีดออกเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่าย และในวันที่4 ส.ค. 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข้มแรกให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ซึ่งอำเภอท่าบ่อได้มีการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเป้าหมาย

ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย