นครพนม – ร.3 พัน.3 เตรียมความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.3 พัน.3 ในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามนโยบายของกองทัพบกจึงให้หน่วยขึ้นตรงจัดตั้งกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ โควิด -19 และจัดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด-19 เช่น การเตรียมพร้อมของชุดเคลื่อนที่เร็ว ณ ที่ตั้งหน่วย การซักซ้อมการปฏิบัติของหมวดเสนารักษ์ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การใช้ชุด PPE และการจัดตั้ง War Room ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในในจังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร โดยเตรียมพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ฝึกความชำนาญของกำลังพล ในการใช้ยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับภารกิจ ในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เป็นความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid -19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กองทัพบก จึงมีนโยบายให้หน่วยทหาร จัดตั้งกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้สามารถสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร