(ชมคลิป)มรภ.เลย เจ้าภาพจัดแข่งขัน U2T Hackathon 2021 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคอีสานตอนบน


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันแฮกกาธอน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต้างๆร่วมพิธี
รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ครอบคลุมการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวน 60,000 ตำแหน่ง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงและเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ภายใต้โจทย์ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 4 ด้าน ยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ ลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะ Node เพื่อเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะต้องทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 44 ทีม จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14 แห่ง รวมตำบลที่รับผิดชอบกว่า 437 ตำบล เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) และเกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy (2) Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture และคัดเลือกตัวแทน จำนวน 5 ทีม เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
ผลการแข่งขัน 5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศมี
1.ทีม Vermi Team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ทีม U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.ทีม U2T ตำบลอาฮี แกะปุ๊บ ชุบปั้บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์5.ทีมโพนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย / 17 ก.ค. 64