ร้อยเอ็ด-ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียว116 ราย ยอดผู้ติดเชื่อสะสม 1,376 ราย เสียชีวิต 13 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่าสถานการณ์โรคโควิต-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 17 กรกฎคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 57 ราย (รักษาหายสะสม 568 ราย ยังคงรักษ”ตัวอยู่โรงพยาบาล 795 รายเ สียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย

วันนี้ พบผู้ดิดเชื้อโรโตวิด-19 เพิ่มขึ้น 116 ราย ยอดดิดเชื้อสะสมรวม .376 ราย ซึ่งผู้ติดซื้อโควิต-19 ราใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างหวัด 87 รายได้แก่ กรุงเพพา 67 ราย จ.ปทุมธานี 6 ราย จ.สมุทปราการ 3 ราย จ.สมุทรสาคร 5 ราย จังวัดอื่นๆ 6 ราย และเป็นผู้ติดเซื้อกายในจังหวัดร้อยอ็ด จำนวน 29 รายดังนี้

อำเภอเสลภูมิ 24 ราย เดินทามาจากกรุงเทพฯ 14 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 2 ราย มาตรวงที่โรพยบาลในจังหวัดร้อยอ็ดผพบเชื้อ และเป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย (กำลังดำเนินการสอบสวนโรค)
อำเภอพนมไพร 18 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพ ฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 13 ราย มาตรวจที่โรงยบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ อำเภอเกษตรวิสัย 16 ร่าย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.พระนครอยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาล
ในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ เป็นผู้สัมผัสร่วมบัาน ติดเชื้อในพื้นที่ 9 ราย อำเภอสุวรรณภูมิ 12 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาดรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบัาน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 7 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คลัสเตอร์ Bic C สุวรรณภูมิ 2 ราย

อำเภอหนองพอก 11 ราย ตรวงพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 9 ราย ติดต่อซอมารักษา เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 รายจ ปทุมธานี 1 ราย มาตรวงที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 10 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ. นนทบุรี 1 ราย
จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 3 ราย อำเภอจังหาร 8 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย มาตรวงที่โรงพยาบาสในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ อำเภอโพนทอง 5 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 2 ราย มาตววจที่โรงพยาบาลในจังทวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อมเป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบัาน ติดเซื้อๆในพื้นที่ 3 ราย
อำเภอชรัชบุรี 4 ราย ตรวพบเชื้อที่กรุงทพฯ 1 ราย และ จ อยุงยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา เป็นผู้ติดเชื้องากการสัมผัสร่วมบ้าน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 2 ราย
อำเภอปทุมรัตต์ 2 ราย เดินทางจาก จ..พระนครศรียุธยา 1 ราย มาดรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อตรวจคัตกรองหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด พบเชื้อ 1 ราย
อำเภออาจสามารถ 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ ติดต่อซอมารักษา อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ อำเภอเมยวดี 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
อำเภอพุ่งเขาหลวง 1 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ อำเภอโพนทราย 1 ราย ตรวงพบเชื้อที่กรุงเทพฯ ติดต่อขอมารักษา

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งจาก รพ.ร้อยเอ็ต มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี ชาว ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี อาชีพขับรถตุ๊กๆ ที่กรุงเทพๆ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เดินทาง จากกรุงเทพฯ และเข้ารับการรักษาที่ รพ หนองฮี ส่งรับการรักษาต่อที่รพ.ร้อยเอ็ต และเสียซีวิตในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ผู้เสียชีวิตรายที่ 13.เป็นผู้ติดเงื้อยืนผันสะสม เพศหญิง อายุ 64 ปี ชาว ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตด์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เข้ารับรักษาที่ท้องฉุกเงิน รพ เกษตรวิสัย แพทย์ วินิจฉัย ปอตอักเสบ ส่งรับการรักษา ต่อที่ พ.ร้อยเอ็ต และเสียชีวิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564


วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว