นครราชสีมา(ชมคลิป) ‘ตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน’ ด้วยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

“ตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” ด้วยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสืบเนื่องมาจากปี 2563 ได้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง รวมถึงมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันต้องเตรียมการรับมือกับภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จำเป็นต้องช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้จับมือกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ เปิดการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ และลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานเป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ทั้งยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรที่กำลังเจริญเติบโตอย่างสวยงาม โดยเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างคนในกลุ่มเพื่อใช้น้ำในการเกษตร เป็นการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบร่วมกันทุกคนในกลุ่มต่างแบ่งปันน้ำใจให้กันในการใช้น้ำ เป็นหนทางที่นำไปสู่การเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น้ำถือว่าเป็นหัวใจหลักของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารของครอบครัว ของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยมี ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานในการอบรมโดยมีความมุ่งมั่นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายจะทำให้เป็น“ตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” ด้วยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อย่าเต็มรูปแบบ โดยห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้เกษตรในพื้นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจนถึงปัจจุบัน จำนวน 27 ระบบ เกษตรได้รับประโยชน์กว่า 189 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัลลังก์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สนองตอบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และการบริหารจัดการให้กับประชาชนให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร