หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู เข้มด่านตรวจคัดกรองหลักหลังแรงงานคืนถิ่น


ขณะยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบเชื้อกลายพันธุ์ในหลายพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะนี้ พร้อมออกใบสั่งให้ผู้นั้นกักกันตัวที่พำนัก อย่างน้อย 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ จำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำคุก
วันนี้(1 กค.64)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จุดตรวจศูนย์บริการตำบลโนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอและ อปท.ในพื้นที่ร่วมกันเปิดจุดตรวจเข้มในเส้นทางหลักเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภายหลังพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และติดเชื้อมาจากพื้นที่เสียง ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศปิดแคมป์คนงาน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้แรงงานบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภู มียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะนี้ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 พบผู้ป่วยสะสม 111 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และติดเชื้อมาจากพื้นที่เสียง ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศปิดแคมป์คนงาน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้แรงงานบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภู มียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อหามาตรการในการป้องกัน ควบคุม และยับยั้ง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ใน 5 อำเภอที่เป็นเขตรอยต่อจังหวัดข้างเคียง
สำหรับมาตรการด่านหลัก ให้ตั้งจุดตรวจ เส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก ที่เข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 30มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2564 โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ผลัดๆ ละ 12 คน ต่อวัน โดยให้นายอำเภอ เป็นหัวหน้าประจำด่านตรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ ตรวจคัดกรองการเดินทาง สอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง สถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา ให้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมทั้งออก เอกสารรับรองการผ่านด่าน แล้วแจ้งพื้นที่ปลายทางให้ทราบในกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ให้ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ผู้เดินทางผ่านจุดตรวจในสมุดบันทึก ส่วนการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และขอความร่วมมือประชาชน “งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” เว้นแต่มีเหตุจำเป็น มาตรการด่านชุมชน ให้นายอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ค้นหา และคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน “ทุกราย” และให้จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมออกใบสั่งให้ผู้นั้นกักกันตัวที่พำนัก อย่างน้อย 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับ จำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำคุก
ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยตัวเลข ผลการตรวจสายพันธุ์ในผู้ติดเชื้อโควิด19 จ.หนองบัวลำภู เมื่อ29 มิถุนายน2564 จากการสุ่มตรวจจำนวน 29 คน มีผู้ติดเชื้อโควิด19 สายพันธุ์อินเดีย ถึง16 คน เกินครึ่ง ของผู้ติดเชื้อ เฉพาะ อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอเดียวพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียถึง10 คนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ 12 คน โดยอีก 2 คนติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษและเมียนมาร์ ส่วนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียอีก6 คนพบในผู้ติดเชื้อที่อำเภอนากลาง 5 คน และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู1 คน สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย หวั่นสายพันธ์อินเดียระบาดเกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้านในจังหวัด
อย่างไรก็ตามจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่กำลังเดินทางเข้ามาได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด แต่ก็พบว่ายังมีการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคอยู่เป็นระยะ และให้คนหนองบัวลำภูที่ติดเชื้อโควิด-19 หากหาสถานที่รักษาไม่ได้ ประสงค์กลับภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งส่วนประสานสาธารณสุข หมายเลข 0972620828 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู