เกษตรนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่

เกษตรนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ เน้นการรวมกลุ่มผลิตที่มีคุณภาพ ต่อยอด และเข้มแข็งสู้ภัยโควิด – 19

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดเวทีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชื่อมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่
เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตที่มีคุณภาพ เกิดการต่อยอด และเข้มแข็งสู้ภัยโควิด – 19 ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแปลงใหญ่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้งานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต และลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกัน สำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอำเภอจะต้องมีการจัดทำแผนร่วมกันถึงทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และการจัดทำแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและรายแปลง เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งต้องเร่งผลักดันและดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นความต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม