เลย-ชุมชนคุณธรรมวัดป่าสามัคคีธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

ชุมชนคุณธรรมวัดป่าสามัคคีธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ 6 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมชุมชน เครือข่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนางรวงทวง พลธิราช วัฒนธรรม จังหวัดเลย เป็นประธาน มี ชาวบ้านเครือข่ายคุณธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น ครู นักเรียน ร่วมงาน
พระกิตติคุตโต เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
ชุมชนคุณธรรมวัดป่าสามัคคีธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนนำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาในระดับที่สูงขึ้น อันเป็น การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบครอบ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
โดยช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดอภิธรรม ช่วงบ่าย แสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ช่วงแสดงบุญพระเวสฯ สาธิการทำร่ม ทำแปลงผักจากไม้ไผ่ การทอเสื่อ ช่วงเย็นมีการแสดงพระธรรมเทศนา เทศมหาชาติจำนวน 13 กัณฑ์ และปฏิบัติธรรมเฉลิมกระเกียรติเป็นอันเสร็จพิธี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย