อุดรธานี-กรมทหารราบที่ 13 ลุยซื้อผักหมู่บ้านอินทร์แปลง ช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย ออกดำเนินการจัดซื้อพืชผักเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้เดินทางไปที่สวนของนาง เกษณี นามบุตรดี เลขที่ 61 บ้านอินทร์แปลง หมู่ 8 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในครั้งนี้ได้ซื้อผักบุ้งจีน เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน
จากการปฏิบัติ ทำให้ เกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ


ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13