บึงกาฬ – ร่วมให้กำลังใจส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บึงกาฬ


เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 6 พ.ค.64 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ ดร.นพ.ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นพ.กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานในรพ.บึงกาฬ ร่วมให้กำลังใจส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ในการนี้จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือโดยมี พญ.วันวิสาข์ กาจกำแหง ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ รพ.บึงกาฬ . นางจุฬาภรณ์. คำวงษา. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.รพ.บึงกาฬ นาง ปาณิศรา พระไตรราช พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ รพ. บึงกาฬ. . นายนิชานันท์ คำหารพล พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ รพ. ศรีวิไล นส.ทิพวรรณ คิดเสน พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ รพ. โซ่พิสัย.. นส. ทิพย์สุดา อนันตภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ. โซ่พิสัย นายอัลโตนิอุส นาเกล เภสัชกรปฏิบัติการรพ.บึงโขงหลง โดยปฏิบัติภาระกิจทั้งหมด 14 วัน
โดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ดังนั้น การไปทำหน้าที่ดังกล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดี
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //