กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ทำพิธีสู่ขวัญควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย


เกษตรกรและประชาชนคนเลี้ยงควาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีสู่ขวัญควาย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการแสดงในการรู้บุญคุณของควาย เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เลี้ยงควายไทย และมอบวัคซีนป้องกันโรค ตรวจสุขภาพควาย ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ
ที่ภักดีฟาร์ม บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ควายไทย” โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย มีเกษตรกร ประชาชนผู้เลี้ยงควาย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการแสดงออกในการรู้บุญคุณของควายและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงควายไทยต่อไป ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับชาวนาไทย
จากนั้นมีการสาธิตการไถนา โดยใช้แรงงานควาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับควายของเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย แจกยาถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ให้เกษตรกร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยเข้าร่วมกิจกรรม
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ และเหตุที่ต้องกำหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม เนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา