อุบลฯ ช่องเม็กโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 3 พฤษภาคม นายอภัย  วุฒิโสภากร  นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุรภัช  บุรีภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ร่วมกันเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ที่ บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ .ช่องเม็ก .สิรินธร  .อุบลราชธานี

ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ  ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน  ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

พันตำรวจเอกบุรภัช  บุรีภักดี กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 3 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน  โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก จึงได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านทุ่งหนองบัว  หมู่ที่ 4 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้  เนื่องด้วยหมู่บ้านทุ่งหนองบัวยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน