มหาสารคาม-มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มผู้เสี่ยงสูงของโรคระบาดโควิด-19 3 อำเภอจำนวน 199 ชุด

ไม่ทอดทิ้ง มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มผู้เสี่ยงสูงของโรคระบาดโควิด-19 3 อำเภอจำนวน 199 ชุด
ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิจีเสียงเกาะ เป็นตัวแทนมอบมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 77 ชุด อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 88 ชุดและอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 34 ชุด รวมทั้งสิ้น 199 ชุด เพื่อที่จะนำไปมอบต่อ อสม. และนำไปส่งแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถออกมารับได้ เพื่อแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ
นายสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุสลจีเสียงเกาะ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผลที่ตามมาคือปัญหาด้านการขาดรายได้ของประชาชน ผลที่จะตามมาคือปัญหาด้านการขาดรายได้ของประชาชน ส่งผลต่อการครองชีพต่อตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงยิ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะ ได้มองเห็นความเดือดร้อน จึงได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ประชาชน